New In Town Logo
 
kleinere tekst normale tekst groote tekst Anysurfer label

Links

Minderheden en inburgering
Integratiecentra
Vluchtelingen/asiel
Diversiteit, gelijke kansen en antiracisme


Minderheden en inburgering

Vlaanderen/Integratie
De Vlaamse overheid ziet het integratiebeleid als een hefboom om tot een samenleving te komen met voldoende sociale samenhang. Op deze website vindt u informatie over het Vlaamse integratiebeleid, voor wie het bedoeld is en wat de rol van de integratiesector inhoudt.

Vlaanderen/Inburgering
De Vlaamse overheid wil werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samen-leven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Via inburgering krijgen “nieuwe Vlamingen” een eerste aanzet: ze krijgen lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanbegeleiding. Op deze website vind je informatie over voor wie inburgering bedoeld is en wat het inburgeringstraject inhoudt.

Vlaanderen/Onthaalbureau's
Op deze pagina vind je de contactgegevens van alle Onthaalbureau's in Vlaanderen en Brussel. De onthaalbureau's helpen je bij de uitstippeling van je inburgeringstraject.

Kruispunt Migratie-Integratie
De opdracht van het Kruispunt Migratie-Integratie is kennis en expertise ontwikkelen en uitwisselen over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit.Het Kruispunt is een onafhankelijke organisatie, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Minderhedenforum
Het Minderhedenforum (Forum van etnisch-culturele minderheden) is de spreekbuis van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.


Integratiecentra

De Acht
De Acht is het integratiecentrum voor de stad Antwerpen

Regionaal integratiecentrum Foyer

De Foyer is het regionaal integratiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Intercultureel Netwerk Gent
Intercultureel Netwerk Gent is het integratiecentrum voor de stad Gent.

De Som
De Som is het provinciaal integratiecentrum van West-Vlaanderen.

Provinciaal integratiecentrum Limburg
Het PRIC-Limburg maakt deel uit van het provinciebestuur van Limburg.

Provinciaal integratiecentrum Prisma
Prisma is het provinciaal integratiecentrum voor de provincie Antwerpen, met uitzondering van de stad Antwerpen.

Provinciaal integratiecentrum Vlaams-Brabant
Het integratiecentrum van Vlaams-Brabant maakt deel uit van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

ODICe
Het Oost-Vlaamse Diversiteitscentrum, ODICe, is het integratiecentrum voor de provincie Oost-Vlaanderen, met uitzondering van de stad Gent.


Vluchtelingen/asiel

Dienst Vreemdelingenzaken
Dienst Vreemdelingenzaken maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken. Ze staat de Minister van Binnenlandse Zaken bij in het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid.

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is opgericht in 1988. De twee kerntaken van het CGVS zijn het beoordelen van asielaanvragen en het verstrekken van bepaalde akten van de burgerlijke stand aan de erkende vluchtelingen.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen neemt vanaf 1 juni 2007 de bevoegdheden van de Raad van State inzake het vreemdelingencontentieux over, alsook de bevoegdheden van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.

Fedasil
Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers in België, door het organiseren – rechtstreeks of met partners - van kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Fedasil draagt bij tot het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid.
 
Rode Kruis
Op vraag van de Belgische overheid zorgt het Rode Kruis voor een deel van de opvang van asielzoekers.

Vreemdelingenrecht
Er zijn een heleboel rechtsregels en die regels veranderen voortdurend. Deze site verschaft informatie over verblijfsstatuten, verblijfsdocumenten, opvang en steun, en zoveel meer.

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt. Ze werken samen met ruim 40 lidorganisaties.

Forum Asiel en Migraties

Het Forum Asiel en Migraties (FAM) is een pluralistisch, onafhankelijk platform van meer dan 120 organisaties (Nederlandstalig en Franstalig) die opkomen voor een ander asiel- en migratiebeleid.

Medimmigrant
Medimmigrant werkt aan een betere gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf en oriënteert hen naar een zinvol en realistisch verblijfsperspectief.

Mentor Escale
Mentor Escale is een organisatie die zorgt voor de sociale en educatieve begeleiding van alleenstaande jongeren op de vlucht. Ze voorziet rechtsbijstand, helpt hen bij de zoektocht naar huisvesting, biedt educatieve ondersteuning, geeft hen raad wat betreft het beheer van hun budget (OCMW, enz.), organiseert groepsactiviteiten,...

Convivial
Convivial begeleidt en ondersteunt personen en families zonder wortels om hun isolement te doorbreken teneinde een aangename en open omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt.

Organisatie Clandestiene Arbeidsmigranten
OR.C.A. komt op voor de rechten van clandestiene arbeidsmigranten.

Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen vzw
Het BCHV is de partner-NGO van het UNHCR. Ze bieden juridische hulp aan asielzoekers in het kader van hun procedure alsook juridische, sociale en financiële hulp aan erkende vluchtelingen in het kader van hun gezinshereniging.

Cire
CIRE (Coördination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers) biedt een hele reeks diensten voor vluchtelingen en allochtonen aan: onthaal, huisvesting, socioprofessionele inschakeling, ... en veel meer.

UNHCR
Deze vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties leidt en coördineert de internationale actie ter bescherming van vluchtelingen. Het hoofddoel is de rechten en het welzijn van vluchtelingen te vrijwaren.

RefugeeNet
Refugeenet is de website van het Europees Netwerk voor het Onthaal, de Integratie en de Vrijwillige Terugkeer van vluchtelingen. Het is een bron van informatie en ideeën rond de integratie van vluchtelingen in Europa

Picum
Het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants wil het respect voor de basisrechten van migranten zonder papieren in Europa promoten.

MPI
Migration Policy Institute is een onafhankelijke non-profit denktank die de wereldwijde migratie bestudeert.


Diversiteit, gelijke kansen en antiracisme

Centrum voor gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Centrum opgericht door de federale overheid in 1993. Het Centrum staat slachtoffers van racisme en discriminatie bij, volgt migratiestromen naar België op, geeft vormingen, …

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht.

Gelijke kansen in Vlaanderen

Gelijke Kansen in Vlaanderen is een cel binnen de Vlaamse overheid die het Vlaamse Gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, evalueert en coördineert.

Kif Kif
De interculturele site van Vlaanderen.

Kerkwerk Multicultureel Samenleven
Website van de socioculturele beweging voor interculturele samenlevingsopbouw van de Vlaamse Kerkgemeenschap

Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen
Het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV) is een onafhankelijke organisatie die zich als gelijke kanseninitiatief richt naar alle allochtone meisjes en vrouwen in Vlaanderen en Brussel.

Trefmedia - Trefpunt voor media in diversiteit
Website over media en etnisch-culturele minderheden. Trefmedia is een initiatief van het Minderhedenforum.

Fundamental Rights Agency
Website van het Europees Fundamental Rights Agency (FRA).

European Network Against Racism
Website van het European Network Against Racism (ENAR).

print